Loondoorbetaling bij ziekte en premiedifferentiatie WGA volgens Het Regeerakkoord van oktober 2017.

Loondoorbetaling bij ziekte en premiedifferentiatie WGA volgens Het Regeerakkoord van oktober 2017.

In het regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” dat op 10 oktober 2017 is gepubliceerd, is als een van vele te nemen maatregelen opgenomen dat de loondoorbetalingsperiode bij ziekte voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) verkort wordt van twee naar één jaar, een lastenverlichting voor een groot deel van de Nederlandse bedrijven. De verantwoordelijkheid voor loondoorbetaling en een aantal re-integratieverplichtingen in het tweede jaar worden in die gevallen overgenomen door het UWV.

Wens van het kabinet daarbij is te bevorderen dat het MKB meer personeel in (vaste) dienst neemt, hoewel de ontslagbescherming van twee jaar wel gewoon in stand blijf.

De collectieve kosten van het tweede jaar worden gedekt via een uniforme lastendekkende premie, die door alle kleine werkgevers betaald gaat worden. 

Ook wordt de periode waarvoor premiedifferentiatie geldt in de WGA, verkort van tien jaar naar vijf jaar. Daarmee wordt voor alle werkgevers de periode waarover risico wordt gelopen in het geval een van hun werknemers arbeidsongeschikt wordt, aanzienlijk beperkt. Na de periode van premiedifferentiatie wordt een collectieve, uniforme premie geheven. 

Voor de gevolgen van deze twee maatregelen, de verkorting van de loondoorbetalingsperiode en de premiedifferentiatieperiode in de WGA zal het kabinet de komende tijd aandacht houden.

Over de uitvoering van de maatregelen zal Minister Koolmees van Sociale Zaken in overleg gaan met werkgevers en werknemers. Het zal in dat overleg met nadruk niet gaan of de maatregelen daadwerkelijk ten uitvoer gaan komen, dat staat vast; wel is onderwerp van overleg met sociale partners in welke vorm deze maatregelen uitgevoerd gaan worden.

Tenslotte zullen in aanvulling op deze twee te nemen maatregelen enkele zaken die zijn voorbereid naar aanleiding van de Kamerbrief ‘Oplossingen voor knelpunten op de arbeidsmarkt’ uit 2016, worden doorgezet. Het gaat hier om een wetswijziging om voor werkgevers onzekerheid weg te nemen over het risico op loonsancties. Zo moet het voor werkgevers die geen eigen risicodrager voor de WGA zijn, mogelijk worden een tussentijds oordeel bij UWV te vragen over voorgenomen re-integratie-inspanningen. Ditzelfde geldt voor werkgevers die wel eigen-risicodrager zijn voor het inzetten van re-integratie in het tweede spoor.

Het Kabinet geeft aan uit te zien naar voorstellen vanuit de sociale partners die zich richten op vergelijkbare doelstellingen. Daarbij ziet Het kabinet ruimte voor sociale partners om de hoogte van bovenwettelijke aanvullingen in deze discussie te betrekken. Bedrijven moeten nu twee jaar het loon doorbetalen aan een ziek personeelslid, maar het regeerakkoord wil daar voor kleine bedrijven één jaar van maken. Bij werkgevers en verzekeraars bestaan echter twijfels of uitkeringsorganisatie UWV de veranderingen wel aankan.

Het Verbond van Verzekeraars wees er eerder al op dat de voorgestelde maatregel kan leiden tot hoger ziekteverzuim en dus uiteindelijk juist tot hogere lasten voor kleine werkgevers. 

Met het nieuwe plan gaan werkgevers in het tweede ziektejaar dezelfde premie betalen. Daardoor verdwijnt de prikkel voor de werkgever om actief te werken aan de re-integratie van zijn werknemers. Werkgevers die het goed doen met de re-integratie, worden niet beloond. Ze worden wel gestraft voor werkgevers die het slechter doen.

Volgens het Verbond hebben werkgevers geen probleem met de financieringslast, maar hebben ze vooral veel last van de hoeveelheid re-integratieverplichtingen en de administratieve rompslomp die daarbij komt kijken.

Ook UWV lijkt niet meteen enthousiast over het kabinetsplan. Het landelijke verzuimpercentage is stabiel gebleven rond 4% en de verzuimpremies zijn nauwelijks opgelopen, juist als gevolg van de loonbetalingsverplichting van twee jaar. UWV houdt rekening met een toename van het ziekteverzuim en van een hogere instroom in de WIA.

Het zou zo maar kunnen zijn dat deze maatregelen een stijging van conflictueuze situaties binnen arbeidsverhoudingen met re-integratieproblematiek als inzet, tot gevolg gaat krijgen. Immers, de (deels financiële) belangen kunnen voor zowel werkgevers als werknemers wel eens groter worden dan bij de huidige wetgeving. Daarbij is dan ook een gerede kans dat deze belangen groter maar ook meer tegengesteld raken. Het aantal arbeidsmediations over re-integratieproblematiek zal daarmee eveneens kunnen toenemen. De tijd zal het leren…

Deel dit bericht: