Alles over de transitievergoeding in 2017

Alles over de transitievergoeding in 2017

Wie 2 jaar of langer een vast of tijdelijk contract heeft bij een werkgever, kan bij ontslag en/of beëindiging hiervan, sinds 2015 aanspraak maken op een transitievergoeding. Per 1 januari 2017 wordt de transitievergoeding verhoogd tot maximaal €77.000.

Wij hebben alle ins en outs over de transitievergoeding voor u op een rij gezet.

Wat is een transitievergoeding ook al weer?

Die transitievergoeding komt aan de orde bij ontslag of het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst door de werkgever. De vergoeding is bedoeld als compensatie voor het ontslag en wordt vaak gebruikt voor omscholing of om een eigen bedrijf te starten. De transitie naar een nieuwe baan wordt hierdoor dus makkelijker.

Transitievergoeding stijgt naar €77.000

Het aantal jaren dat men in dienst is geweest, is bepalend voor de hoogte van het bedrag. In 2016 bedraagt de transitievergoeding maximaal € 76.000,= of maximaal het jaarsalaris als dit hoger is.

Per 1 januari 2017 wordt dit geïndexeerd overeenkomstig de ontwikkeling van de contractlonen met 1,6%. Afgerond levert dit een nieuwe maximale vergoeding op van € 77.000,= of wederom het jaarsalaris als dit hoger is.

Geen vergoeding gehad? U kunt de transitievergoeding opeisen

Wanneer de werknemer na het ontslag een te lage of helemaal geen transitievergoeding ontvangt van de werkgever, kan deze  hiertegen in protest komen. U kunt een verzoekschrift indienen bij de  Kantonrechter. Dit dient binnen 3 maanden na het ontslag te gebeuren.

Ook bij langdurige zieke recht op vergoeding

Ook na 2 jaar (volledige) arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer recht op een vergoeding van de werkgever. Kosten van loondoorbetaling en re-integratieverplichtingen mogen niet in mindering worden gebracht op de uitkering in het kader van transitie.

Minister Asscher heeft een voorstel gedaan om de kosten van de transitievergoeding in deze situatie aan werkgevers te vergoeden. Het UWV zal de kosten dan compenseren vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Zeer waarschijnlijk gaat dit in op 1-1-2018. Hiermee wordt ook de problematiek aangaande het zogenaamde “slapende dienstverband” opgelost.

Geen recht op vergoeding

In de volgende situaties heeft de werknemer geen recht op een vergoeding:

  1. als hij/zij met pensioen is of gaat;
     
  2. als de werkgever in de schuldsanering  zit of bij faillissement;
     
  3. als het contract voor 1 juli 2015 door de werkgever is opgezegd of als deze  voor deze datum ontslag heeft aangevraagd bij UWV;

Let op: geen betalingsverplichting bij vrijwillig ontslag

Indien de werknemer het dienstverband vrijwillig opzegt, is geen transitievergoeding verschuldigd.Ook als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, is ook geen transitievergoeding verschuldigd.

Een en ander dient echter wel door de rechter te worden vastgesteld.

Kleine bedrijven met een zwakke financiële positie

Er is een aangepaste regeling voor kleine bedrijven die als gevolg van een zwakke financiële situatie te maken krijgen met gedwongen ontslagen. Zij mogen een lagere transitievergoeding uitkeren mits zij voldoen aan alle voorwaarden van de regeling.

Benieuwd naar de mogelijkheden van een transitievergoeding in uw situatie?

Vraag ons om advies. Mail vrijblijvend naar: info@dearbeidsmediators.nl of bel met 085 - 273 23 10. 

Deel dit bericht: