Werkgevers zijn sinds 1 juli 2016 verplicht tot het vaststellen van een klokkenluidersregeling

Werkgevers zijn sinds 1 juli 2016 verplicht tot het vaststellen van een klokkenluidersregeling

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden. Deze wet regelt de mogelijkheden voor en de bescherming van werknemers die een misstand melden.

Klokkenluider

Een klokkenluider is een persoon die een (vermoeden van een) misstand aan de kaak stelt in een bedrijf of organisatie waar hij werkt of heeft gewerkt of waarmee hij via zijn werk in aanraking is gekomen. Het gaat dan om een misstand (zoals fraude, gevaar voor de gezondheid, een milieudelict of onbehoorlijk management) waarbij het maatschappelijk belang in het geding is.

Vooral in de zorgsector zijn veel vermoedelijke misstanden ontdekt en gemeld. 

Doel van de wet

Werknemers werden na de melding van een misstand nogal eens door hun werkgever benadeeld. De negatieve gevolgen voor de werknemer bestonden onder andere uit pesterijen, overplaatsing of ontslag. De wetgever wil klokkenluiders beschermen tegen benadeling. De Wet Huis voor klokkenluiders beoogt die bescherming te bieden.

Verplichting tot vaststellen klokkenluidersregeling

Op grond van de Wet Huis voor klokkenluiders is een werkgever in de private of publieke sector bij wie in de regel ten minste 50 personen werkzaam zijn verplicht een klokkenluidersregeling vast te stellen en de bij hem werkzame personen te informeren over die regeling.

De wet bepaalt hoe de procedure eruit moet zien voor het melden van een vermoeden van een misstand. In de klokkenluidersregeling moeten werkgevers in ieder geval vermelden:

  1. op welke wijze met de interne melding wordt omgegaan;
  2. wanneer sprake is van een vermoeden van een misstand;
  3. bij welke functionaris de misstand gemeld kan worden;
  4. dat de werkgever de melding vertrouwelijk behandelt als de werknemer daarom heeft verzocht;
  5. dat de werknemer de mogelijkheid heeft een adviseur in vertrouwen te raadplegen.


De werkgever is ook verplicht informatie te verstrekken over de omstandigheden waaronder een vermoeden van een misstand extern gemeld mag worden.

Huis voor klokkenluiders

Voor het extern melden van een (vermoeden van een) misstand heeft de wet een nieuwe instantie opgericht, het ‘Huis voor klokkenluiders’.

Een (vermoeden van een) misstand moet in beginsel eerst intern bij de werkgever worden gemeld. Pas als de werkgever de melding niet naar behoren behandelt, mag de werknemer zich wenden tot het Huis voor klokkenluiders voor een onderzoek. In uitzonderingssituaties kan de werknemer direct bij het Huis voor klokkenluiders terecht met een melding van een vermoedelijke misstand.

Het Huis bestaat uit twee strikt gescheiden afdelingen, te weten een afdeling advies en een afdeling onderzoek. De afdeling advies informeert werknemers over wat zij kunnen doen bij een vermoeden van een misstand. De afdeling onderzoek stelt op verzoek van een werknemer onderzoek in naar het vermoeden van een misstand en naar de wijze waarop de werkgever zich jegens de werknemer heeft gedragen naar aanleiding van de interne melding van een vermoeden van een misstand. Het Huis maakt de identiteit van de klokkenluider niet bekend zonder zijn instemming. De werkgever is in beginsel verplicht mee te werken aan een onderzoek.

Wanneer het onderzoek is afgesloten stelt de afdeling onderzoek van het Huis een rapport op waarin zijn bevindingen en zijn oordeel staan vermeld. Het rapport kan ook aanbevelingen aan de werkgever bevatten. De afdeling onderzoek maakt het rapport openbaar, maar in het rapport staan geen namen van personen en organisaties.

Rechtsbescherming van de klokkenluider

Als de werknemer die een vermoeden van een misstand heeft gemeld daarbij voldoet aan de wettelijke vereisten – kort gezegd als hij bij het melden zorgvuldig te werk is gegaan – dan mag de werkgever de werknemer niet benadelen. Vindt de werknemer dat hij toch wordt benadeeld, dan kan hij zich tot het Huis wenden waarna het Huis bekijkt of het mogelijk is een onderzoek in te stellen naar de manier waarop de werkgever de werknemer heeft behandeld. De rechtsbescherming geldt voor werknemers met een arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling, maar ook voor bijvoorbeeld zzp’ers, vrijwilligers en stagiaires.

Ondernemingsraad

De werkgever heeft de instemming van de ondernemingsraad nodig voor het voorgenomen besluit om een klokkenluidersregeling vast te stellen.

Advies

Indien u een klokkenluidersregeling opstelt dan is het belangrijk dat die regeling aan de wettelijke vereisten voldoet, dat hij past bij uw organisatie en dat hij op de juiste wijze wordt ingevoerd. Organisaties waarin minder dan 50 personen werkzaam zijn, kunnen eveneens een klokkenluidersregeling opstellen en ook dan zal het Huis advies geven en onderzoek instellen zoals hiervoor vermeld.

Indien u advies wenst of hulp nodig heeft bij het opstellen en implementeren van een klokkenluidersregeling, dan help ik u graag.

Geschreven door: Evelien van Houweninge Graftdijk - Advocaat / MfN-registermediator. 

 

Disclaimer

De informatie in deze publicatie dient niet te worden beschouwd als juridisch advies van welke aard dan ook. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen.

Deel dit bericht: