Privacyreglement Dé Arbeidsmediators B.V.

Dé Arbeidsmediators B.V. , hierna te noemen Dé Arbeidsmediators, heeft enerzijds een actief beleid op het punt van de bescherming en bewaking van de privacy van partijen (en cliënten) en anderzijds een actief beleid op geheimhouding van bedrijfsinformatie.

Algemeen
Alle opdrachtgevers, aangevers, partijen, cliënten en klanten worden gewezen op het bestaan van dit privacyreglement. Dit reglement zal op verzoek worden toegestuurd en is op de website van Dé Arbeidsmediators te vinden en te downloaden.

Gegevens
Dé Arbeidsmediators zal alle door opdrachtgevers, aangevers, partijen, cliënten en klanten verstrekte vertrouwelijke (medische) persoonsgegevens en/of persoonlijke informatie verwerken conform De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Onder “persoonlijke informatie” wordt verstaan: alle informatie die direct of indirect herleidbaar is tot natuurlijke personen.

Tevens zal de bedrijfsinformatie, die door opdrachtgevers, aangevers, partijen en klanten wordt verstrekt uitsluitend voor het doel bestemd zijn waarvoor de bedrijfsinformatie is overgedragen. Onder “bedrijfsinformatie” wordt verstaan: alle informatie die betrekking heeft op bedrijven, instellingen of andersoortige organisaties.

Registratie en opslag
Voornoemde persoonlijke informatie en bedrijfsinformatie worden deels op schrift/dossier en in ons automatiseringsbestand bewaard. Indien een partij inzage wil in zijn/haar gegevens, kan hiervoor een afspraak gemaakt worden. De registratie is nooit strijdig met de wet, de openbare orde of goede zeden. Mochten er verkeerde feiten in het dossier staan, dan heeft de cliënt recht op dat deze worden gecorrigeerd.

Derden
Derden krijgen dan toegang tot de persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening en zijn op gelijke wijze als de gebruikers van de persoonsgegevens gehouden aan de geheimhoudingsplicht en de inhoud van dit reglement. Dé Arbeidsmediators en derden/professionals die voor haar werkzaam zijn, zullen blijvend passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de hierboven genoemde persoonlijke informatie en bedrijfsinformatie te beveiligen.

Mediation conform de MfN richtlijnen
Mediation op het gebied van arbeidskwesties is de belangrijkste vorm van dienstverlening van Dé Arbeidsmediators. In dit kader werkt Dé Arbeidsmediators uitsluitend samen met MfN registermediators. Zij dienen zich te houden aan het MfN reglement, de procedures en richtlijnen van de Mediators federatie Nederland (MfN). Ook het MfN Mediation Reglement en de MfN Gedragsregels voor de MfN registermediator schrijven voor dat zowel de mediator als partijen vertrouwelijk om dienen te gaan met alle informatie die in het kader van een mediation ter beschikking komt.

Bewaartermijn
Voor de bewaartermijn van voornoemde persoonlijke informatie en bedrijfsinformatie volgt Dé Arbeidsmediators de richtlijnen van het MfN en hetgeen in art. 7:412 BW is opgenomen, dit resulteert in een bewaartermijn van minimaal 5 jaren na het beëindigen van de opdracht . Indien er sprake is van klachten en/of (gerechtelijke) procedure aangespannen tegen Dé Arbeidsmediators of de voor haar werkzame derden, kan de bewaartermijn worden verlengd tot maximaal 20 jaren na het beëindigen van de opdracht. Na het verstrijken van de bewaartermijn zullen de gegevens definitief verwijderd/vernietigd worden.

Bezwaar
Indien opdrachtgevers, aangevers, partijen, cliënten en klanten bezwaar hebben tegen de registratie van bepaalde persoonlijke- en bedrijfsgegevens kunnen zij dit melden bij Dé Arbeidsmediators of de voor haar werkzame professionals. Dé Arbeidsmediators zal hierna beoordelen of deze gegevens worden verwijderd en/of worden aangepast.

(Vermoeden van) Misbruik
Bij (het vermoeden van) misbruik van voornoemde persoonlijke informatie en bedrijfsinformatie door Dé Arbeidsmediators of de voor haar werkzame professionals, kan dit worden gemeld en/of een klacht worden ingediend bij de directie van Dé Arbeidsmediators conform het vigerende klachtenreglement.

Overig
Dé Arbeidsmediators B.V. zal zich houden aan de bepalingen welke zijn opgenomen in haar privacyreglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens blijft gelden.

Contact:
Dé Arbeidsmediators B.V.
Burg. de Raadtsingel 21
3311 JG Dordrecht
Telefoon : 085 - 273 23 10
E-mail: info@dearbeidsmediators.nl
KvK nr.: 63072157

Opgesteld en ondertekend te Dordrecht op 15 april 2015.

Dé Arbeidsmediators B.V.

Richard van de Wijngaart.