Menu Zoeken Helpdesk voor gratis advies 085 273 2310
Artikelen

Loonstop als zieke werknemer weigert mee te werken aan mediation, mag dat?

19 mei 2020
Impressiebeeld - weigeren mediation

Bron: XPert HR actueel 20 april 2020 | Niet meewerken aan mediation reden voor loonstop?

Een werknemer zit ziek thuis en wil niet in gesprek, wat nu?

Stel één van uw werknemers zit ziek thuis met voornamelijk psychische klachten na een arbeidsongeval. De bedrijfsarts geeft aan dat boosheid, wensen en eisen van deze medewerker zijn herstel belemmeren. Hij adviseert dan ook een gesprek tussen u en deze werknemer. Logischer wijs nodigt u deze werknemer uit voor een gesprek. Ook nu zou u dat makkelijk kunnen bewerkstelligen door óf gebruik te maken van videobellen óf op kantoor af te spreken met in achtneming van de RIVM-richtlijnen. Tot uw verbazing laat uw werknemer weten niet in gesprek te willen gaan. Wat nu? Stelt u een loonstop voor als tegenwicht? Is dit de manier om toch met uw werknemer in gesprek te komen?

Het gesprek vindt plaats, maar weer volgt een meningsverschil.

U heeft het gesprek met uw werknemer al dan niet op kantoor of met videobellen. U heeft al van te voren bedacht het zinvol is om arbeidsmediation in te zetten. Dit is gezien de situatie de beste oplossing om het re-integratietraject te bevorderen. Echter uw werknemer heeft daar geen oren naar en vindt dat arbeidsmediation niet nodig is. Mag uw werknemer dit weigeren in zijn proces tot herstel? En mag u zijn loon wederom stopzetten?

Onder welke voorwaarden mag van een zieke werknemer medewerking aan mediation worden verwacht?

Er worden 3 voorwaarden genoemd:

  1. Arbeidsmediation is, gegeven de aard van het conflict, een aangewezen route;
  2. Het is aannemelijk dat (het resultaat van) arbeidsmediation het herstel van de werknemer zal bevorderen;
  3. In alle redelijkheid kan deelname aan mediation van werknemer worden gevergd.

Maar mag u nu het loon van de werknemer stopzetten?

Uit jurisprudentie kan wordt geconcludeerd dat als er wordt aangetoond dat uw werknemer echt niet mee werkt aan zijn proces tot herstel, het loon mag worden stop gezet. Mocht de werknemer uiteindelijk wel meewerken, dan moet er goed naar de periodes van wel of niet meewerken worden gekeken. Het kan voorkomen dat er toch weer salaris moet worden uitbetaald.

Welk besluit neemt het Hof als het geschil bij het gerecht komt en wat betekent dit in de praktijk?

Wij zien dat arbeidsmediation een goed instrument is om een re-integratieproces te bevorderen bij een (dreigend) arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer. En daarbij mag zeker medewerking van beide partijen worden verwacht als aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. Maar hoe staat het gerechtshof hier tegen over? En hoe zit het nu echt met die loonstop. Lees de jurisprundentie over deze situatie op XPertHR Actueel

Heeft u momenteel een geschil met een zieke werknemer? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend video- of telefoongesprek.