Menu Zoeken Helpdesk voor gratis advies 085 273 2310

Vaststellingsovereenkomst (VSO): dit moet je weten

Valk vliegt uit - metafor exitmediation

Een vaststellingsovereenkomst wordt ook wel een beëindigingsovereenkomst of kortweg een VSO genoemd. Maar wat houdt zo’n overeenkomst precies in? Wanneer komt het van pas? En wat zijn de voordelen voor werknemers en werkgevers? Op deze pagina vind je een antwoord op al deze vragen en meer.

Wat is een vaststellingsovereenkomst? Een uitleg

Een vaststellingsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst waarin de werkgever en werknemer de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen. Onder ontslag met wederzijds goedvinden wordt een vorm van ontslag verstaan, waarbij de werknemer en de werkgever samen overeenkomen het arbeidscontract te beëindigen zonder dat hier een juridisch dringende reden voor is.

Onder juridisch dringende redenen worden onder meer diefstal, verduistering, mishandeling en grove belediging verstaan. Dit neemt niet weg dat een ontslag met wederzijds goedvinden dringend kan zijn om niet-juridische redenen. Denk daarbij aan een ontslag dat voortkomt uit onoverbrugbare verschillen tussen de werknemer en de werkgever. Ook een arbeidsconflict kan hiervan de reden zijn.

Dankzij een vaststellingsovereenkomst behoudt de werknemer zijn of haar recht op een WW-uitkering. Voor de werkgever scheelt dit een moeizame gang naar de rechter of UWV om toestemming voor het ontslag te vragen.

Infographic-Vaststellingsovereenkomst-VSO

Wanneer heb je een vaststellingsovereenkomst nodig?

Veel werkgevers vragen zich af wanneer ze een vaststellingsovereenkomst nodig hebben. Het antwoord daarop is eenvoudig: je hebt een VSO nodig wanneer je een werknemer wilt ontslaan, maar een ontslagprocedure bij de kantonrechter wilt voorkomen.

Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Zo kan een vaststellingsovereenkomst uitkomst bieden wanneer blijkt dat de werkrelatie na mediation bij een arbeidsconflict niet kan worden hersteld, waardoor het beter is dat beide partijen uit elkaar gaan.

Een ander voorbeeld is dat de werknemer twee jaar ziek of arbeidsongeschikt is, waardoor het ontslagverbod wegens ziekte afloopt. Als werkgever mag je in dat geval het arbeidscontract beëindigen.

Sommige werkgevers kiezen ervoor een ontslagvergunning aan te vragen via UWV, andere werkgevers maken de keuze voor een vaststellingsovereenkomst.​​ Houd er rekening mee dat de werknemer niet verplicht is om (meteen)akkoord te gaan met dit voorstel. Het komt regelmatig voor dat werknemers eerst een tegenbod doen.

Richard van de Wijngaart

Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst?

In een vaststellingsovereenkomst leggen de werkgever en werknemer de belangrijkste afspraken vast omtrent het ontslag. Het is daardoor een redelijk uitgebreid document. In de VSO vindt je bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

 • einddatum arbeidsovereenkomst
 • opzegtermijn vaststellingsovereenkomst
 • aantal verlofdagen dat nog over is
 • vrijstelling van werk voorafgaand aan de datum van ontslag
 • de bedrijfseigendommen die door de werknemer ingeleverd moeten worden
 • outplacementbudget (mits hier sprake van is)
 • uitbetaling van salaris, vakantiegeld en andere vergoedingen of bonussen
 • vergoeding / transitievergoeding en de hoogte hiervan
 • getuigschrift dat ofwel positief ofwel neutraal van aard is
 • reglement voor geheimhouding
 • concurrentiebeding of relatiebeding (mits hier sprake van is)
 • juridische kosten die gemaakt zijn tijdens de contractbeëindiging
 • herroepingstermijn VSO
 • finale kwijting

Onder welke voorwaarden mag de VSO worden herroepen?

Na het opstellen van de VSO heeft de werknemer het recht op twee weken bedenktijd. Binnen deze bedenktijd mag de vaststellingsovereenkomst worden herroepen. Wanneer de herroepingstermijn niet in de VSO is opgenomen, wordt deze periode verlengd naar drie weken bedenktijd. Herroeping vindt schriftelijk plaats en is toegestaan zonder opgaaf van redenen.

Onder welke voorwaarden mag de VSO worden ontbonden?

In uitzonderlijke gevallen mag de vaststellingsovereenkomst geheel worden ontbonden. Ter uitleg: dit kan bijvoorbeeld wanneer de werkgever de werknemer onder druk heeft gezet om de VSO te ondertekenen. In zo’n geval is het herroepingsrecht gelukkig vaak voldoende om deze situatie te voorkomen. Ontbinding van de vaststellingsovereenkomst kan ook plaatsvinden wanneer de werkgever zich niet aan de afspraken houdt. Denk bijvoorbeeld aan het niet betalen van de vergoeding.

Vaststellingsovereenkomst en tijdelijk contract: hoe zit dat?

Een vaststellingsovereenkomst wordt niet alleen gebruikt om een vast contract met wederzijds goedvinden te beëindigen, maar is ook mogelijk voor het ontbinden van tijdelijke contracten. Het is in zo’n geval wel belangrijk dat de werknemer goed controleert of er vanuit de arbeidsovereenkomst een tussentijdse opzegmogelijkheid is.

Mocht dat niet het geval zijn, dan is een VSO weliswaar mogelijk, maar heeft de werknemer pas recht op een WW-uitkering nadat de periode van de initiële arbeidsovereenkomst is verlopen. Sluit niet zomaar een VSO af bij ziekte of zwangerschap

Ook wanneer een werknemer ziek of zwanger is, is het mogelijk een beëindigingsovereenkomst af te sluiten met de werkgever. Toch raden wij aan hier op voorhand altijd eerst juridisch advies over in te winnen. Voor zieke of zwangere werknemers die middels een VSO ontslag krijgen, kan namelijk het recht op een WW-uitkering of Ziektewetuitkering vervallen.

Werkgever en werknemer kunnen eventueel overeenkomen dat een werknemer zich beter meldt vóór het overeengekomen einde van het dienstverband.

Vaststellingsovereenkomst opstellen? Wij helpen je verder

Heb je ondersteuning nodig bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst of bij andere ontslagkwesties? En wil je zeker weten dat je de juiste keuzes maakt en niet achteraf voor onaangename verrassingen komt te staan?

Dé Arbeidsmediators biedt professionele en onpartijdige hulp aan werknemers en werkgevers die in conflict zijn of er samen niet meer uitkomen. Wij helpen je met arbeidsmediation, exit mediation en het opstellen van een concept-VSO.

In onze organisatie werken uitsluitend MfN-registermediators die geregistreerd staan in het kwaliteitsregister van het MfN en die werken volgens het MfN-reglement en de MfN-gedragsregels. Je kunt daardoor rekenen op een professionele en veilige aanpak.

Kennismakingsgesprek Offerte exit-mediation

Wij zijn je graag van dienst

Bekijk onze mediators