Wij gebruiken cookies. Akkoord
Menu Zoeken 085 273 2310

Exit-mediation

Exitmediation

Exit-mediation

Exitmediation is een specialistische vorm van arbeidsmediation gericht op het beëindigen van een conflictueuze arbeidsrelatie op een voortvarende wijze maar in goed onderling overleg.

In de mediation wordt respectvol en adequaat onderhandeld onder begeleiding van een arbeidsmediator over de voorwaarden waaronder over beëindiging overeenstemming bereikt wordt. Overeenstemming met wederzijds goedvinden staat centraal.

Doel van exitmediation.

Het doel van exitmediation is het oplossen van een conflictueuze arbeidsrelatie waarbij vaak ook sprake is van arbeidsongeschiktheid. Onder begeleiding van een register arbeidsmediator wordt efficiënt onderhandeld over beëindigingsvoorwaarden. Het resultaat is een beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden waardoor beide partijen verder kunnen.

Het proces van exitmediation

De arbeidsmediator start, indien gewenst, met afzonderlijke voorgesprekken ter kennismaking. Daarna wordt met alle betrokken partijen een mediationovereenkomst getekend, waarna onderhandelingen gestart worden, eventueel in het bijzijn van (juridisch) adviseurs. Afhankelijk van de voortgang volgen er meerdere gezamenlijke bijeenkomsten. Bij overeenstemming met wederzijdse instemming wordt de arbeidsmediation afgerond met een door partijen ondertekende vaststellingsovereenkomst, waarin beëindiging van het dienstverband is geregeld.

Alle mediators zijn MfN-registermediators en werken (verplicht) volgens het MfN reglement en MfN gedragsregels.

Het resultaat van exitmediation

Het resultaat van een exitmediation is dat het arbeidsconflict tussen de partijen respectvol en efficiënt is opgelost. Er zijn juridisch houdbare afspraken met elkaar gemaakt over beëindiging van het dienstverband, waarbij de schade voor beide partijen inzichtelijk, acceptabel en beperkt blijft.

Afspraken zijn gemaakt over beëindigingsdatum arbeidsovereenkomst en zonodig over herstel vanuit arbeidsongeschiktheid. Afspraken zijn vastgelegd in een juridisch document.

Voor wie is exitmediation geschikt?

Exitmediation is bedoeld voor partijen voor wie duidelijk is dat de best passende oplossingsrichting voor het arbeidsconflict beëindiging van het dienstverband is, maar waar wel onderzocht moet worden aan welke voorwaarden voldaan moet zijn om tot overeenstemming over beëindiging van het dienstverband te komen.

Als het partijen betreft die in een conflictueuze arbeidsrelatie zijn en bij wie het ontbreekt aan communicatie en/of concensus over de oplossingsrichting kan een regulier arbeidsmediationtraject waarin naar de oorzaak van de problematiek gekeken wordt meer passend zijn.

Wanneer snel en positief resultaat.

Als iedereen (elke partij) binnen een organisatie met wie een (mogelijk) aan arbeid gerelateerd conflict bestaat bereid is hiervoor middels arbeidsmediation een oplossing te vinden, waarbij redelijke overeenstemming bestaat over afscheid nemen als best passende oplossingsrichting.